Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIONS PUNTUALS VARIES DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PREIXANA (NUM.1)

DILLUNS 24 OCTUBRE 2022

ANUNCI

  

APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIONS PUNTUALS VARIES DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PREIXANA (NUM.1)

 

El Ple de l’Ajuntament de Preixana, en sessió ordinària de data 18 d’octubre de 2022, va aprovar inicialment modificacions puntuals vàries del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Preixana redactat per l’arquitecta Montserrat Giné Macià

 

Es suspèn l'atorgament d’autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions dels qual suposin una modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és d’un any prorrogable per un altre any. L'àmbit de la suspensió de llicències és el reflectit en el plànol de delimitació que figura al projecte.

 

Se sotmet l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar des de la data en què es verifiqui la darrera publicació d'aquest anunci de les previstes, perquè es puguin formular reclamacions i al·legacions. L’expedient es podrà consultar a les oficines municipals d’aquest Ajuntament, Plaça Catalunya, 1, de dilluns a divendres hàbils, de 9:00 a 14:00 hores.

 

Preixana, 19 d’octubre de 2022

 

L’alcalde

Jaume Pané Roig

Fitxers adjunts