Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SESSIÓ ORDINÀRIA PLE MUNICIPAL DE 10/11/2020

DILLUNS 09 NOVEMBRE 2020

SESSIÓ ORDINÀRIA PLE MUNICIPAL DE 10/11/2020

De conformitat amb allò establert en l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l’art. 81 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), us informem de la SESSIÓ ORDINÀRIA del PLE MUNICIPAL, que tindrà lloc el proper DIMARTS DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2020, a les 22:00 hores per MITJANS TELEMÀTICS.

L’enllaç pel seguiment en directe de la sessió del Ple, que es realitzarà de forma telemàtica, és el següent: https://youtu.be/1PKjBGE9DuE