Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bases reguladores dels processos selectius corresponents a l'oferta pública d'estabilització de 2022

Aquestes bases regularan els processos selectius convocats per l'Ajuntament de Preixana per a l’estabilització de les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 segons acord del plenari de 24 de maig de 2022 i publicat al Butlletí Oficial de la Província (en endavant BOP) de data 30 de maig de 2022. El contingut d’aquestes bases i de la convocatòria es publicarà íntegrament en el BOP i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament. Així mateix, es publicarà la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i les convocatòries de personal funcionari, si s’escau, al Butlletí oficial de l’Estat, fent constar la referència de la publicació al BOP. Tot això, sense perjudici que també es puguin utilitzar altres mitjans de difusió.